Likvidnost poslovanja

Likvidnost podjetja pomeni, ali lahko v pravem času unovčimo svoje premoženje (dolgoročno ali kratkoročno) v denar. Pogoj, da ugotovimo, ali smo likvidni ali ne, je narejena »bilanca stanja«. Poznamo šest kazalnikov likvidnosti (kratkoročne in dolgoročne), ki so prisotni pri analiziranju in ocenjevanju bonitete poslovanja s strani tako bank kot bonitetnih hiš.

Poslovna odločitev vsakega zaposlenega, ki ima vpliv, da napiše naročilnico, sklene pogodbo, sklene dogovor, vpliva na likvidnost poslovanja. Ali se tega zavedajo?

Predstavljamo ključne kazalnike izračuna likvidnosti poslovanja:

1. Kazalnik pospešene likvidnosti = denarna sredstva na TRR in blagajni + kratkoročne finančne naložbe + terjatve / kratkoročne obveznosti = 1,29

Normativ 1 / 1

Kratkoročna sredstva brez zalog se mora financirati s kratkoročnimi dolgovi.

Pravilo 1 / 1 drži, če so vse zaloge financirane z dolgoročnimi dolgovi. Naš izračun pomeni, da imamo del kratkoročnih sredstev (brez zalog) 29 odstotkov financiran z dolgoročnimi viri. Vrednosti manjše od 0,75 so za »povprečno« panogo zadovoljive.

POMEMBNO – previsok koeficient nas mora voditi k temu, da preverimo kakovost terjatev in finančnih naložb. Lahko imamo zelo visoke terjatve, ki ne bodo unovčljive (slabi kupci) ali visoke finančne naložbe (ki jih ne moremo unovčiti, ker jih nihče noče kupiti oziroma bomo imeli prodajo z izgubo). Zato je potrebna velika pozornost pri analiziranju postavk, kot so terjatve, finančne naložbe in zaloge. Če je izračun okoli 0,2, mora poslovodstvo predlagati konkreten program finančne reorganizacije ali prisilno poravnavo. Če poslovodstvo ne vidi podpore upnikov, mora predlagati stečaj.

2. Kazalnik kratkoročne likvidnosti – kratkoročna sredstva / kratkoročne obveznosti

Normativ 2 / 1 (konvencionalna usmeritev). Dinamična analiza – trgovina okoli 1, proizvodnja med 1,1 – 1,5.

Za razlago kazalnika moramo upoštevati še naslednje dejavnike:

·         sezonski značaj – priprava na sezono povečuje zaloge in obveznosti, s tem se slabša rezultat;

·         način izterjave – za trgovino na malo in gostinstvo je značilno plačevanje z gotovino, zato terjatev ni. Med kratkoročnimi sredstvi so zaloge (ki so v glavnem pokrite z dobavitelji) in nekaj denarja. Zaradi tega, ker ni terjatev, je vrednost kazalnika nizka, pa podjetje nima likvidnostnih težav;

·         prejem avansov – evidentirajo se kot kratkoročne obveznosti in slabšajo vrednost kazalnika, kar pa ne pomeni, da imamo težave z likvidnostjo in tudi plačilno sposobnostjo.

3. Kazalnik dolgoročne pokritosti dolgoročnih sredstev – kapital + rezervacije + dolgoročni dolgovi / dolgoročna sredstva

Izračun naj bil med 1,2 do 1,6.

Izračun nam pove, ali smo kreditno in investicijsko sposobno podjetje. Kazalnik je pomemben za banke pri najemu dolgoročnega investicijskega posojila. Če je izračun slabši, še ne pomeni, da nas banke ne bi finančno podprle, če bo investicija ekonomsko upravičena. Vendar bo posojilo dražje, večja vrednost zavarovanja in potrebni bodo medletni finančni načrti in finančno poročila.

4. Pomen denarnega toka

Denarni tok ugotovimo in spremljamo z mesečnim načrtom prejemkov in izdatkov oz. ob koncu poslovnega leta z izkazom denarnega toka. Tako ugotovimo, ali nam je s poslovanjem uspelo pridobiti dovolj denarnih sredstev, da lahko pokrijemo vse potrebe po mesečnih denarnih obveznostih.

Ne pozabimo, da čisti denarni tok predstavlja temeljni pogoj za obstoj in razvoj podjetja in je merilo učinkovitosti vsakega podjetja.

Z ugotovljenim denarnim tokom ugotovimo, kakšno je financiranje poslovanja in razvoja z razpoložljivimi sredstvi, ki nastanejo kot razlika med prejemki in izdatki. Na dolgi rok so v denarni tok vključeni obračunana in neporabljena amortizacija ter nerazporejeni dobički.

Vedeti je treba, iz katerega naslova pridobimo denarna sredstva – ali je to s prodajo izdelkov, blaga, storitev ali naložb. Likvidna sredstva se pridobi tudi z novim zadolževanjem ali s prodajo poslovno nepotrebnega premoženja, kar je skrajna oblika reševanja likvidnostnih problemov.

S pomočjo denarnih tokov ugotovimo, ali bomo pridobili dovolj denarnih sredstev, da bomo lahko poravnali vse svoje poslovne in finančne obveznosti. Ne delamo nerealnih in neresničnih načrtov in s tem ne zavajamo investitorjev ali drugih poslovnih partnerjev. Slej ko prej bomo posledice začutili sami – propad podjetja in našega poslovanja.

Nezadosten denarni tok pomeni tudi nelikvidnost poslovanja. Vedeti moramo, čeprav ustvarjamo dobiček, da lahko propademo zaradi tega, ker ne ustvarjamo zadostnega denarnega toka. Pomen denarnega toka je v dejstvu, da plačamo svoje obveznosti iz prejetega denarja s strani plačil naših dolžnikov. S prihodki in terjatvami zaposlenih ne moremo izplačati plač. Denarni tok ob koncu meseca nam pokaže finančno in plačilno sposobnost poslovanja.

Informacije, ki izhajajo iz izkaza denarnih tokov, so izrednega pomena za sprejemanje poslovnih odločitev. Potencialni investitorji, upniki in dobavitelji lahko iz njega pridobijo informacije o finančnem stanju ter predvidijo bodoče trende razvoja podjetja.

 

Priročnik Finančni menedžment in kontroling

Priročnik in portal vam zagotavljata:

  • praktične primere in strokovne napotke za učinkovito upravljanje s financami,
  • kakovostne, pravilne in ažurne informacije za sprejemanje pravilnih poslovnih odločitev,
  • uporabna orodja za finančno poročanje,
  • nasvete za hiter odziv na zakonodajne novosti in nove priložnosti na trgu.