Kako lahko znižate akontacijo davka že med letom, če zaradi posledic koronavirusa pričakujete nižji poslovni rezultat?

25. 08. 2020

Podjetja in podjetniki imajo že po samem Zakonu o davčnem postopku (ZDavP-2) možnost vložiti zahtevo za spremembo predhodne akontacije oziroma akontacije dohodnine ter akontacije davka od dohodkov pravnih oseb, če pričakujejo nižji poslovni rezultat

Način na katerega se lahko zahtev sprememba.

Spremembo višine predhodne akontacije lahko zahteva davčni zavezanec na način, da vloži vlogo preko eDavkov z obrazcem DD-SprAkt najmanj 30 dni pred dospelostjo obroka akontacije. Obroki predhodne akontacije dospejo v plačilo na zadnji dan obdobja, na katerega se nanašajo, in morajo biti plačani v desetih dneh po dospelosti (če zavezanec torej želi plačevati znižano akontacijo za mesec september, mora vlogo oddati najkasneje 31.8.2020 (saj akontacija za september dospe v plačilo 30. septembra).

 

Kaj naj davčni zavezanec priloži k vlogi?

  • davčni obračun za tekoče davčno obdobje pred vložitvijo vloge, v katerem davčni zavezanec navede dejanske podatke za tekoče davčno leto do dneva vložitve zahteve za znižanje akontacije;
  • bilanco stanja za tekoče davčno obdobje do vložitve zahteve,
  • izkaz poslovnega izida za tekoče davčno obdobje do vložitve zahteve,
  • oceno davčne osnove za tekoče davčno leto,
  • podatke, ki dokazujejo spremembo davčne osnove oziroma dokazujejo obrazložitev razlogov (FURS navaja, da je treba utemeljiti konkretne razloge za zmanjšanje davčne osnove, ki izvirajo iz spremembe poslovanja zaradi spremenjenih okoliščin, kot je npr.  zmanjšanje obsega poslovanja in posledično nižje pričakovane davčne osnove zaradi omejitev povezanih s koronavirusom, pri čemer je potrebno navesti konkretne podatke o znižanju npr. rezervacij nočitev, upada naročil, zmanjšanja proizvodnje ipd. vključno z navedbo konkretnih transakcij in poslovnih partnerjev).

 

Odločitev davčnega organa

Davčni organ bo o zahtevi odločil v 15 dneh, novo ugotovljena višina akontacije pa upošteval le pri določitvi preostalih obrokov akontacije, ki bodo dospeli v plačilo do konca leta.

Nazaj

Priročnik Finančni menedžment in kontroling

Priročnik in portal vam zagotavljata:

  • praktične primere in strokovne napotke za učinkovito upravljanje s financami,
  • kakovostne, pravilne in ažurne informacije za sprejemanje pravilnih poslovnih odločitev,
  • uporabna orodja za finančno poročanje,
  • nasvete za hiter odziv na zakonodajne novosti in nove priložnosti na trgu.