Zavarovanja terjatev

Evropska sredstva

Dolžniško financiranje osnovnih sredstev s primeri

Izterjava in obvladovanje plačilne discipline

Strateško načrtovanje poslovanja

Vodenje ekipe

Dolžniški vrednostni papirji

Primeri knjižb

Likvidnost poslovanja

Vračilo prejetih sredstev protikorinskih ukrepov v primeru izplačil dobičkov

Podjetniške finance

Odškodninska odgovornost direktorjev

Davki

Javna naročila

Osnovni koncept finančnega menedžmenta

Obvladovanje finančnih tveganj in izvedeni finančni instrumenti

Investicije

Prenehanje družbe

Insolvenčni postopki-reševanje krize

Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju

Prisilna poravnava

Stečaj

Osebni stečaj

Likvidacija

Nabava električnih vozil in DDV

Priročnik Finančni menedžment in kontroling

Priročnik in portal vam zagotavljata:

  • praktične primere in strokovne napotke za učinkovito upravljanje s financami,
  • kakovostne, pravilne in ažurne informacije za sprejemanje pravilnih poslovnih odločitev,
  • uporabna orodja za finančno poročanje,
  • nasvete za hiter odziv na zakonodajne novosti in nove priložnosti na trgu.