Odškodninska odgovornost direktorjev

Splošno o odškodninski odgovornosti

Žal do te vsebine ne morete dostopati, ker niste aktivni naročnik priročnika Finančni menedžment in kontroling .

 Finančni menedžment in kontroling

Kratek predogled članka:

Družba in direktor1 sta v medsebojnem poslovnem (pogodbenem, obligacijskem) razmerju, ki nastane, ko družba (pristojni organ družbe) člana poslovodstva na podlagi njegovega soglasja imenuje za to funkcijo. Navadno družba in član poslovodstva vsebino medsebojnih pravic in obveznosti v zvezi z vodenjem družbe uredita s pogodbo o poslovodenju (imenovana tudi menedžerska pogodba). Poslovno razmerje med družbo in članom poslovodstva ima značilnosti mandatnega razmerja (1. odstavek 766. člena Obligacijskega zakonika2). Zato se glede vprašanj, ki niso urejena s posebnimi pravili Zakona o gospodarskih družbah3 in Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju4, uporabljajo splošna pravila ...

Priročnik Finančni menedžment in kontroling

Priročnik in portal vam zagotavljata:

  • praktične primere in strokovne napotke za učinkovito upravljanje s financami,
  • kakovostne, pravilne in ažurne informacije za sprejemanje pravilnih poslovnih odločitev,
  • uporabna orodja za finančno poročanje,
  • nasvete za hiter odziv na zakonodajne novosti in nove priložnosti na trgu.