Oblike prenehanja družbe

Žal do te vsebine ne morete dostopati, ker niste aktivni naročnik priročnika Finančni menedžment in kontroling .

 Finančni menedžment in kontroling

Kratek predogled članka:

Likvidacija

Likvidacija je eden izmed načinov prenehanja pravne osebe. Družba lahko preneha tudi na podlagi stečajnega postopka, s pripojitvijo k drugi družbi ali z združitvijo.

 

Poznamo dve obliki likvidacije, in sicer:

·                     prostovoljno (izvede pravna oseba sama – ureja jo ZGD-1) in

·                     prisilno (izvede sodišče, neodvisno od volje pravne osebe – ureja jo ZFPPIPP).

 

Pri obeh oblikah likvidacije pravna oseba preneha poslovati, njeno premoženje se unovči in plača se vse njene obveznosti, ostanek po plačilu vseh obveznosti se razdeli družbenikom.

Glavni cilj likvidacije družbe je razdelitev premoženja med lastnike, ko je ta poplačala vse svoje obveznosti do upnikov v celoti. Če upnikov v ...

Priročnik Finančni menedžment in kontroling

Priročnik in portal vam zagotavljata:

  • praktične primere in strokovne napotke za učinkovito upravljanje s financami,
  • kakovostne, pravilne in ažurne informacije za sprejemanje pravilnih poslovnih odločitev,
  • uporabna orodja za finančno poročanje,
  • nasvete za hiter odziv na zakonodajne novosti in nove priložnosti na trgu.