Statusno preoblikovanje družb

Žal do te vsebine ne morete dostopati, ker niste aktivni naročnik priročnika Finančni menedžment in kontroling .

 Finančni menedžment in kontroling

Kratek predogled članka:


Poznamo dve vrsti statusnega preoblikovanja:

·                materialno in

·                formalno statusno preoblikovanje.

 

Osnovne oblike statusnih preoblikovanj so:

·                     združitev (spojitev ali pripojitev),

·                     delitev (razdelitev, oddelitev ali izčlenitev),

·                     prenos premoženja,

·                     sprememba pravnoorganizacijske oblike.

 

Kadar gre za združitev več družb v eno družbo, se sredstva, dolgove in kapital prenese od prevzetih družb na prevzemno družbo. Ugotoviti moramo dobro ime.

 

Prevzeta družba mora na bilančni presečni dan (datum prevzema ali spojitve) napraviti obračun pripojitve gospodarske družbe. Bilančni presečni dan določijo uprave družb v pogodbi o prevzemu. Poslovni dogodki, ki nastanejo po presečnem dnevu, so zapisani v poslovnih knjigah prevzete družbe. Po vpisu v sodni register se ...

Priročnik Finančni menedžment in kontroling

Priročnik in portal vam zagotavljata:

  • praktične primere in strokovne napotke za učinkovito upravljanje s financami,
  • kakovostne, pravilne in ažurne informacije za sprejemanje pravilnih poslovnih odločitev,
  • uporabna orodja za finančno poročanje,
  • nasvete za hiter odziv na zakonodajne novosti in nove priložnosti na trgu.