Boniteta podjetja

Vprašanje:

Kako lahko izboljšamo boniteto podjetja?

Odgovor:

Na boniteto vpliva večje število dejavnikov, med katerimi so za banke najpomembnejši predvsem lastniškost financiranja, pokritost obresti ter pokritost finančnih obveznosti. Ti trije kazalniki imajo običajno največjo težo pri izračunavanju bonitete (skupaj več kot 60%).

Kazalniki, na podlagi katerih načeloma banke ugotavljajo boniteto podjetja so naslednji:


  • Lastniškost financiranja, ki se izračuna kot lastniški kapital v razmerju do sredstev


lastniški kapital / sredstva


  • Pokritost obresti, ki prikazuje razmerje med dobičkom iz poslovanja in odhodki od obresti


EBIT / odhodki od obresti


  • Pokritost finančnih obveznosti, ki se izračunajo kot čiste finančne obveznosti v razmerju do dobička iz poslovanja pred amortizacijo


(finančne obveznosti – denar) / EBITDA


  • Pospešeni koeficient likvidnosti, ki prikazuje pokritost kratkoročnih obveznosti z likvidnimi sredstvi 


(denar + terjatve + tržni vrednostni papirji) / kratkoročne obveznosti


  • Dobičkonosnost prihodkov, ki se izračuna kot dobiček iz poslovanja po obrestih in pred amortizacijo v razmerju do prihodkov iz poslovanja


(EBT  + amortizacija) / (lastniški kapital + finančne obveznosti)


  • Donos na investirani kapital, ki prikazuje razmerje med dobičkom iz poslovanja, zmanjšanim za davke in povečanim za amortizacijo v razmerju do investiranega kapitala


(EBIT – davki + amortizacija) / (lastniški kapital + finančne obveznosti)


Kot je razvidno iz zgoraj omenjenih kazalnikov, najbolj izrazito izstopa zadolženost podjetja, kar je tudi smiselno, saj se z zadolževanjem povečuje tveganje za bankrot. Vsak od kazalnikov izračuna neko razmerje, ki nam samo po sebi ne da odgovora na to, ali je naša boniteta ustrezna za pridobitev kredita. Skrajne oz. najnižje vrednosti, ki nam omogočajo pridobitev kredita so prikazane v tabeli spodaj.


slika

 

Za izboljšanje bonitete si torej moramo prizadevati, da imamo čim ugodnejša razmerja, in sicer več kot 35% lastniškost financiranja, pokritost obresti višje od 5, pokritost finančnih obveznosti najmanj 3 in tako naprej. Najnižje vrednosti pa so vrednosti, pri katerih se prične precej zapletati, saj smo s takšnimi vrednostmi običajno uvrstimo v bonitetnem razredu D in so pogoji kreditiranja bistveno strožji ali pa nam banka sploh ne odobri kredita.

Nazaj

Priročnik Finančni menedžment in kontroling

Priročnik in portal vam zagotavljata:

  • praktične primere in strokovne napotke za učinkovito upravljanje s financami,
  • kakovostne, pravilne in ažurne informacije za sprejemanje pravilnih poslovnih odločitev,
  • uporabna orodja za finančno poročanje,
  • nasvete za hiter odziv na zakonodajne novosti in nove priložnosti na trgu.