Glavni ali drugi delodajalec pri obračunu obveznega zdravstvenega prispevka

Vprašanje:

Zanima me glede pravila glavnega ali drugega delodajalca pri obračunu obveznega zdravstvenega prispevka. Če je delavec npr. polovico meseca še na starševskem dopustu, drugo polovico pa že nastopi delo. Je v tem primeru smiselno, da delavec poda Izjavo in je glavni delodajalec podjetje pri katerem je zaposlen in drugi delodajalec MDDSZ? Če je manj kot polovico dni na starševskem dopustu pa ravno obratno? Kako svetovati delavcu? Morda najbolje obrazložitev na primerih. Kaj pa je za podjetje bolje? Komu je potrebno oddati to izjavo in na kakšen način - gre za elektronsko oddajo?

Odgovor:

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-T) je s 1. januarjem 2024 uvedel nov obvezni zdravstveni prispevek (OZP).

Pravilo glavnega ali drugega delodajalca

Glavni delodajalec oziroma izplačevalec, pri katerem prejema zavarovanec edini oziroma pretežni del dohodka iz delovnega razmerja, obračuna OZP pri izplačilu plač, nadomestil oziroma prejemka. Določanje glavnega delodajalca naj bi se glede na 127. člen Zakona o dohodnini (ZDoh-2) izvajalo torej na podlagi pretežnega dela dohodka, ki ga prejema upravičenec v istem mesecu od večjih delodajalcev. OZP se nikoli ne deli, je fiksni nominalni mesečni znesek. Zaposlenemu bo ta prispevek odtegnjen le enkrat, oziroma le pri enem delodajalcu.

Starševski ali materinski dopust

Kadar sta v istem mesecu pri posamezniku dva izplačevalca dohodka, na primer zaposleni nastopi materinski ali očetovski ali starševski dopust ali ga konča in za del meseca prejme plačo, je treba izpolniti izjavo, ali bo za potrebe obračuna OZP in obračuna akontacije dohodnine izplačevalec Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) glavni ali drugi delodajalec. Če je MDDSZ glavni delodajalec, se za izračun nadomestila/delnega plačila upošteva davčna lestvica ter olajšave. Olajšave se upoštevajo zgolj, če je upravičenec davčni rezident Republike Slovenije. Če MDDSZ ni glavni delodajalec, se za izračun nadomestila/delnega plačila upošteva pavšalna stopnja davka (25 odstotkov) brez olajšav. Povezava na izjavo.

Če je delavec cel mesec prejemnik starševskega nadomestila, poravna obvezni zdravstveni prispevek (OZP) MDDSZ kot edini oziroma glavni delodajalec.

Nasvet

Če je delavec del meseca prejemnik starševskega nadomestila, del meseca pa prejemnik plače oz. nadomestila, ki ga obračuna in izplača delodajalec, poravna OZP bodisi MDDSZ bodisi delodajalec, odvisno kateri je glavni delodajalec po Zakonu o dohodnini. Delodajalec, ki je plačnik davka, pozove zaposlenega, da se opredeli o tem, ali je konkretni delodajalec zanj glavni delodajalec ali ni. To lahko stori z izjavo o statusu posameznega od obeh delodajalcev. Enemu bo dal izjavo o tem, da je njegov glavni delodajalec (temu, pri katerem dosega pretežni del dohodkov oziroma večji dohodek), drugemu pa izjavo, da ni njegov glavni delodajalec. Če se mu okoliščine spremenijo, mora zaposleni delodajalca obvestiti o tej spremembi, bodisi da ni več njegov glavni delodajalec, če je prej bil, bodisi da postane glavni delodajalec, če prej ni bil.

Zaposlitev s krajšim delovnim časom z uveljavljanjem starševskega varstva

Če pa bi zaposleni uveljavljal pravico do starševskega varstva in dela s krajšim delovnim časom je potrebno upoštevati: MDDSZ v tem primeru plačuje za obdobje, za katero je zaposleni zavarovan z zavarovalno podlago 072, samo obvezne prispevke za socialno varnost (ne izplačuje prejemka iz delovnega razmerja kot jih določa zakon o dohodnini), torej ne more biti glavni delodajalec/izplačevalec. V tem primeru je vedno delodajalec edini oz. glavni delodajalec/izplačevalec.

Nazaj

Priročnik Finančni menedžment in kontroling

Priročnik in portal vam zagotavljata:

  • praktične primere in strokovne napotke za učinkovito upravljanje s financami,
  • kakovostne, pravilne in ažurne informacije za sprejemanje pravilnih poslovnih odločitev,
  • uporabna orodja za finančno poročanje,
  • nasvete za hiter odziv na zakonodajne novosti in nove priložnosti na trgu.