Olajšava po 55.b čl. ZDDPO

Vprašanje:

Oktobra 2022 smo zaposlili osebo mlajšo od 25 let. Konec istega leta nismo presegli povprečnega števila zaposlenih, tako olajšave po 55.b čl. ZDDPO nismo mogli upoštevati. Konec leta 2023 presegamo povprešno število zaposlenih. Ali lahko v tem letu upoštevamo olajšavo?

Odgovor:

Zavezanec lahko, skladno z drugim odstavkom 55.b. člena Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (Uradni list RS, št. 117/06, s spremembami, v nadaljevanju: ZDDPO-2), uveljavlja olajšavo po prvem in četrtem odstavku tega člena za prvih 24 mesecev zaposlitve teh oseb v davčnem letu zaposlitve in v naslednjih davčnih letih do poteka 24 mesecev. Olajšava za zaposlitev osebe v poklicu, za katerega na trgu dela primanjkuje iskalcev zaposlitve, se lahko uveljavlja, če je takšno pomanjkanje opredeljeno na seznamu, ki ga s pravilnikom določi minister, pristojen za delo, v soglasju z ministrom, pristojnim za finance, vsaj vsaki dve leti enkrat, pri tem pa upošteva razpoložljivost kandidatov, poklice, raven usposobljenosti, delovne pogoje in druge strukturne dejavnike.

Iz vprašanja izhaja, da ste osebo zaposlili oktobra 2022, pri čemer je olajšavo na podlagi 55.b člena ZDDPO-2 mogoče uveljavljati za prvih 24 mesecev zaposlitve v davčnem letu zaposlitve in v naslednjih davčnih letih do poteka 24 mesecev. Če torej izpolnjujete ostale pogoje, lahko davčno olajšavo uveljavljate za leto 2023.

Nazaj

Priročnik Finančni menedžment in kontroling

Priročnik in portal vam zagotavljata:

  • praktične primere in strokovne napotke za učinkovito upravljanje s financami,
  • kakovostne, pravilne in ažurne informacije za sprejemanje pravilnih poslovnih odločitev,
  • uporabna orodja za finančno poročanje,
  • nasvete za hiter odziv na zakonodajne novosti in nove priložnosti na trgu.