Področja odkrivanja goljufij pri računovodskem poročanju

Vprašanje:

Na katerih področjih pogosto prihaja do napačnega poročanja in ali to pomeni tudi goljufijo? Želimo se izogniti zavajanju pri poročanju in potrebujemo nabor najpogostejših področij v računovodskih izkazih, kjer prihaja do napak ali zlorab.

Odgovor:

Poročanje mora biti vsebinsko strokovno z bogatimi pojasnili, vendar je treba biti pozoren, da se ne razkriva poslovnih skrivnosti, kar lahko ogrozi nadalje poslovanje organizacije.

V primeru nestrokovnega in netransparentnega poročanja se lahko povzroča poslovne goljufije, ki zavajajo uporabnike poslovnih informacij, ter njihove nepravilnosti glede odločanja o nadaljnjem poslovanju, investiranju, financiranju in druge poslovne odločitve.

Pomemben je ustrezen in učinkovit sistem vzpostavitve in delovanja notranjih kontrol.

Področja odrivanja goljufij v računovodskih izkazih so:

 • nepravilna izbira metode vrednotenja zemljišč in zgradb (metoda nabavne vrednosti ali revalorizacije),
 • časovna izbira cenitve zemljišča in zgradb (previsoka ali prenizka vrednost v bilanci stanja. Skrite ali prikrite rezerve, nerealni poslovni izid in plačilo davka),
 • naložbene nepremičnine (nepravilna izbira metode vrednotenja in izkazovanje previsoke ali prenizke vrednosti, nerealni poslovni izid in plačilo davka),
 • uporaba zemljišč in zgradb v privatne namene (ne obračuna se najemnine),
 • izginotje opredmetenih osnovnih sredstev brez utemeljenega vzroka,
 • odtujitev zemljišč in zgradb pred dvajsetimi leti (odbil se je vstopni DDV in se ni naredil poračun v primeru, da se je premoženje prodalo po dvoodstotnem davku na promet nepremičnin),
 • zaloge (zaloge, ki se ne obračajo, ni narejena oslabitev ali odpis ter popravek vstopnega DDV, ki se je ob nabavi odbil),
 • računovodske usmeritve glede terjatev in obveznosti (oslabitve ali odpisi),
 • analiza kompleksnosti razvoja in poslovnih izidov (stroške razvoja se evidentira med stroške in ne med neopredmetena sredstva),
 • nerealne vrednosti usredstvenih lastnih proizvodov in storitev,
 • realna predstavitev denarnih tokov,
 • prikazovanje sredstev in obveznosti na nerazčiščenih prehodnih kontih, kjer so knjiženo poslovni dogodki,
 • evidentiranje poslovnih dogodkov na pomožnih in mirujočih kontih in
 • zabilančna predstavitev bodočih tveganj, pričakovanj in zavarovanj.

Tako je goljufivo predstavljena in ocenjena tudi boniteta poslovanja organizacije.

Posledica so nepravilni, lažni, računovodski izkazi, napačni prikazi zadolžitve, pogodbenih odnosov, predstavitev, razkritij itd.

Prevare v stečaju - veliko je primerov glede datuma insolventnosti in protipravnega odtujevanja sredstev. Izstavljeni so navidezni računi za vsebine, ki jih organizacija ni opravila.

Pranje denarja - prisotno je pri organizacijah, ki poslujejo z gotovino (prikazovanje navideznih prihodkov, odhodkov zaradi poslovanja z davčno ugodnimi področji).

Vrste in število davčnih prevar je veliko. Pogosta so napačna prikazovanja davčnih prihodkov ali odhodkov z namenom znižanja davčne osnove in pridobitve premoženjske koristi. Pojavljajo se navidezne listine, s katerimi se utemeljujejo prikazane postavke (potni nalogi, privatna raba sredstev itd.).


Nazaj

Priročnik Finančni menedžment in kontroling

Priročnik in portal vam zagotavljata:

 • praktične primere in strokovne napotke za učinkovito upravljanje s financami,
 • kakovostne, pravilne in ažurne informacije za sprejemanje pravilnih poslovnih odločitev,
 • uporabna orodja za finančno poročanje,
 • nasvete za hiter odziv na zakonodajne novosti in nove priložnosti na trgu.