Prevzem podjetja

Vprašanje:

Kakšen je običajni postopek prevzema podjetja?

Odgovor:

Postopki ali izvedbe pri prevzemu se razlikujejo glede na velikost podjetja, ki se prevzema. V nadaljevanju je opisan običajen postopek:

1.      V podjetju, ki se prodaja, pripravijo informacijski memorandum. V njem so zajeti vsi podatki, ki bi lahko bili zanimivi za investitorja, pri čemer se razkrijejo zgolj osnovni podatki, ki niso poslovna skrivnost, prav tako pa mora biti dokument jasen, nedvomen in zmerno optimističen. V dokumentu so zajeti kratek opis in zgodovinski razvoj podjetja, izdelki oz. storitve, ki jih podjetje ponuja, pomembni poslovni dogodki, ki so ali bodo zaznamovali razvoj podjetja, opis in možen razvoj dejavnosti, kratka finančna analiza računovodskih izkazov, napoved poslovanja v naslednjih petih letih s pojasnili ter pogosto tudi povzetek ocene vrednosti podjetja in pričakovana cena. Pomembno je, da morebitnim kupcem ne dajemo šopa slabo strukturiranih dokumentov in informacij, ki so si nasprotujoče.

2.      S potencialnim ponudnikom se podpiše sporazum o zaupnosti podatkov.

3.      Ponudnik pripravi nezavezujočo ponudbo, ki zajema vse dotedanje pogovore in postavlja nekatere pogoje za prevzem, kot na primer dodelitev določene dejavnosti, ki za prevzemnika ni zanimiva.

4.      Če prodajalec sprejme nezavezujočo ponudbo, se postopek navadno nadaljuje tako:

-          Podpiše se pogodba/dogovor o ekskluzivnosti za določeno obdobje. V tem obdobju se ne smejo družbeniki ali delničarji podjetja, ki se prevzema, dogovarjati o prodaji z nobenim drugim, razen s ponudnikom, katerega nezavezujoča ponudba je bila sprejeta.

-          Izvede se skrbni pregled družbe.

-          Ponudnik poda zavezujočo ponudbo za nakup podjetja.

5.      V primeru sprejetja zavezujoče ponudbe in izpolnitve dogovorjenih pogojev prevzema se uskladi kupoprodajna pogodba, ki mora zelo natančno zajemati podatke o tem, kaj je predmet nakupa, kakšne so obveznosti prodajalca in kupca ipd.

 

Cel postopek, od priprave informacijskega memoranduma do uskladitve in podpisa kupoprodajne pogodbe, vodijo svetovalci, ki imajo izkušnje in so za to primerno usposobljeni. Predvsem moramo biti pozorni na to, da se ne začnemo o kupnini pogovarjati kot o nebodigatreba in nam postane tistih nekaj sto tisoč evrov več ali manj nepomembnih. Ponujena in dogovorjena cena za prevzem mora imeti realno podporo, v nasprotnem primeru se lahko prevzem izkaže za polomijo.

 

Po prevzemu sledi še najtežji del; izpeljava poprevzemnih aktivnosti in zagotovitev poplačanja kupnine.

 

Nazaj

Priročnik Finančni menedžment in kontroling

Priročnik in portal vam zagotavljata:

  • praktične primere in strokovne napotke za učinkovito upravljanje s financami,
  • kakovostne, pravilne in ažurne informacije za sprejemanje pravilnih poslovnih odločitev,
  • uporabna orodja za finančno poročanje,
  • nasvete za hiter odziv na zakonodajne novosti in nove priložnosti na trgu.