Samonapotitev samostojnega podjetnika na delo v tujino - A1, DDV za nabave materiala, povračilo stroškov

Vprašanje:

Samostojni podjetnik je opravil delo za SLO naročnika na nepremičnini v Avstriji. V Avstriji je imel določene stroške (bivanje v hotelu, gorivo, cestnina). Ali je pravilno da za to obdobje sp napiše potni nalog, si obračuna dnevnice in zraven priloži te račune, ki jih potem upoštevamo kot strošek? Kaj je v tem primeru z avstrijskim ddv-jem na teh računih, ga lahko upoštevamo kot strošek ali je davčno nepriznan strošek? Računi za bivanje so izdani na sp, računi za gorivo in cestnino pa ne, podjetnik je uporabil kombi, ki ga ima v osnovnih sredstvih. Napotitev je trajala od 7.4.-10.4.2022.

Odgovor:

Predpostavljamo, da je delo v tujini opravil samostojni podjetnik sam (brez zaposlenih delavcev) in da je pred napotitvijo pridobil ustrezno potrdilo A1 za samonapotitev (A1 obrazec oziroma potrdilo A1 je potrdilo, s katerim delavec ali samostojni podjetnik v tujini izkazuje, da je vključen v obvezna zavarovanja v Republiki Sloveniji in da se tudi v času dela v tujini zanj uporablja socialna zakonodaja Republike Slovenije).

Za samostojnega podjetnika se upoštevajo določbe o davčnem priznavanju povračil stroškov, ki se nanašajo izključno na zavezanca (57. člen ZDoh-2). Ti stroški se priznajo pod pogoji in do velikosti, ki jih po 44. členu ZDoh-2 določa Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja, in sicer za stroške službenih potovanj, stroške prehrane med delom, stroške prevoza na delo in z njega ter stroške dela na terenu. Določbe v povezavi z obravnavo dohodkov delavcev, napotenih na delo v tujino (44/1/4b ZDoh-2) neposredno ne vplivajo na določbo 57. člena ZDoh-2.

V konkretnem primeru so samostojnemu podjetniku na podlagi izdanega potnega naloga, povračila stroškov, ki so mu v zvezi z delom nastala (pripadajoče dnevnice zmanjšane za zagotovljene obroke, stroške nočitev), davčno priznani stroški. Stroški goriva, cestnine in morebitni drugi stroški uporabe službenega vozila so prav tako davčno priznani stroški.

Glede vračila DDV od nabav blaga in storitev v Avstriji je treba upoštevati pogoje vračila DDV v Avstriji. Glede na dejstvo, da je bila opravljena storitev na nepremičnini, ki leži v Avstriji, za slovenskega naročnika, bi se moral tudi pozanimati glede morebitnih obveznosti DDV v Avstriji.

Da lahko davčni zavezanec s sedežem v Sloveniji, ki je plačal DDV za nakup blaga ali storitve v drugih državah članicah (npr. v Avstriji), zahteva vračilo DDV preko zahtevka, mora biti v Sloveniji identificiran za namene DDV. Zahtevek predloži, če izpolnjuje pogoje za vračilo DDV v Avstriji. Zahtevek mora biti vložen najpozneje do 30. septembra leta, ki sledi letu, v katerem je bil DDV zaračunan. Dovoljene so sicer tudi četrtletne vloge, pri katerih pa znesek vračila ne sme biti manjši od 400 EUR. Pri letnem zahtevku znesek vračila ne sme biti manjši kot 50 EUR.

Če je znesek tujega DDV-ja nepomemben in bi stroški vračila presegali njegov znesek oziroma če znesek ne presega 50 EUR, potem je tuj DDV davčno priznan strošek v okviru osnovnega stroška storitve ali blaga.

Nazaj

Priročnik Finančni menedžment in kontroling

Priročnik in portal vam zagotavljata:

  • praktične primere in strokovne napotke za učinkovito upravljanje s financami,
  • kakovostne, pravilne in ažurne informacije za sprejemanje pravilnih poslovnih odločitev,
  • uporabna orodja za finančno poročanje,
  • nasvete za hiter odziv na zakonodajne novosti in nove priložnosti na trgu.