Značilnosti podjetij z visokim tveganjem bankrota

Vprašanje:

Kakšne so značilnosti slabo stoječih podjetij oziroma podjetij z visokim tveganjem bankrota?

Odgovor:

Poleg finančnih značilnosti, katerih pogosto dajemo največji poudarek in jih je običajno tudi najlažje ugotoviti, se vsako podjetje srečuje tudi s poslovnim tveganjem, pomembna je pa tudi likvidnosti. Podjetje z visokim tveganjem bankrota (verjetnost preživetja manjša od 25 %) imajo običajno naslednje značilnosti:

 1. Poslovno tveganje

  • Konkurenčna podjetja v dejavnosti se soočajo s težavami. Nekatere dejavnosti so že v izhodišču tvegana, predvsem zaradi visokih fiksnih stroškov. Te dejavnosti so na primer letalske družbe, dirkališča, zabaviščni parki ipd. Podjetja, ki zaidejo v težave v teh dejavnostih, imajo zelo majhne možnosti, da si opomorejo.

   ali

  • Podjetja s težavami v poslovanju, ki izhajajo iz na primer zastarele opreme, odvisnost od visoko tveganih sredstev (predvsem finančne družbe) ali napačen poslovni model

 2. Finančno tveganje

  • Kazalniki poplačila dolgov so nizki in podjetje mora zmanjšati izdatke za investicije ali celo poslovne stroške, da bi lahko poplačala dolgove.
  • Podjetje ne izplačuje dobičkov. Podjetje ne ustvarja prostih denarnih tokov ali so celo negativni. Denarni tok iz poslovanja je lahko pozitiven, vendar ne zadošča za potrebne investicijske izdatke ali poplačila dolgov.

  • Podjetje posluje z visokim finančnim vzvodom.

  • Srednja vrednost finančnih kazalnikov je:

   • Skupen dolg / kapital = 80 %
   • Čisti dobiček iz rednega dela poslovanja (brez raznoraznih prevrednotenj zalog, prihodkov iz naslova nepovratnih sredstev, dobička od prodaje sredstev ipd.) / skupen dolg = 11 %
   • Denarni tok iz poslovanja / skupen dolg = 2,5 %
   • EBITDA / odhodki od obresti = 1,8x
 3. Likvidnost

  • Podjetje ni zmožno poplačati dolgov v naslednjih dvanajstih mesecih ali manj. Poplačila dolgov so pogosto odvisna od ugodnih gospodarskih gibanj ali pozitivnih učinkov prestrukturiranja podjetja.
  • Bančni dolgovi so zavarovani s sredstvi (hipoteka, zastava opreme) in so podvrženi strogim bančnim pogojem .
  • Majhna možnost reprogramiranja ali refinanciranja dolgov. Zato so pomembni dolgoročni viri financiranja, kot na primer dolgoročni krediti ali dolgoročni bančni limit ipd.

Te značilnosti so nastale na podlagi dolgoletnih izkušenj in statistike bonitetne hiše Standard & Poor’s. V Sloveniji smo tradicionalno bolj potrpežljivi do slabih plačnikov. Pogosto so pri nas podjetja, ki so po zahodnoevropskih kriterijih visoko tvegana, zmerno tvegana. Se pa po zaslugi krize tudi pri nas počasi spreminja ta mentaliteta in podjetja začenjajo s postopkom izterjave ali izrvšbe bistveno prej kot nekoč.

Nazaj

Priročnik Finančni menedžment in kontroling

Priročnik in portal vam zagotavljata:

 • praktične primere in strokovne napotke za učinkovito upravljanje s financami,
 • kakovostne, pravilne in ažurne informacije za sprejemanje pravilnih poslovnih odločitev,
 • uporabna orodja za finančno poročanje,
 • nasvete za hiter odziv na zakonodajne novosti in nove priložnosti na trgu.