Poročanje nepravih tristranskih poslov v Sloveniji

Za tristranske posle je značilno, da se v zvezi z istim blagom opravita dve časovno zaporedni transakciji, blago pa se odpelje od prvega v verigi neposredno zadnjemu kupcu z enim samim prevozom, znotraj EU.

Prvi v verigi je prvi dobavitelj, zadnji je prejemnik blaga, vmesni pa nastopa hkrati v vlogi kupca (pridobitelja) in dobaviteja.

Kadar so v verigo vključeni trije davčni zavezanci in pogoji za prave tristranske posle niso izpolnjeni, govorimo o nepravih tristranskih poslih.

Za take primere gre, na primer, ko:

a)       so zavezanci identificirani v treh različnih državah, vendar prevoz organizira zadnji v verigi, zato se pripiše drugi transakciji,

b)      so zavezanci identificirani v treh različnih državah in se prevoz pripiše prvi transakciji, vendar zadnji zavezanec v verigi ni identificiran v državi, kamor se odpelje blago,

c)       sta dva zavezanca identificirana v isti državi (na primer prvi in drugi ali drugi in tretji)...

Za določanje kraja obdavčitve opravljenih zaporednih dobav je v takih primerih najprej potrebno določiti, kateri transakciji se pripiše prevoz.

Jasno je, da se prevoz pripiše prvi dobavi, če prevoz organizira prvi zavezanec, in da je s prevozom opravljena druga dobava, če prevoz organizira tretji.

Kadar za prevoz poskrbi vmesni člen, v skladu z 20.a členom ZDDV-1 velja, da se odpošiljanje ali prevoz zaradi dobave v drugo državo članico pripiše samo dobavi, ki se opravi vmesnemu zavezancu, pod pogojem, da je ta svojemu dobavitelju sporočil DDV številko države, ki ni država, v kateri se je začel prevoz blaga.

V nasprotnem primeru se šteje, da je s prevozom opravljena dobava, ki jo opravi vmesni zavezanec, torej druga dobava.

Kako se to kaže pri poročanju tristranskih poslov na zgornjih primerih?

a)       Zavezanci so identificirani v treh različnih državah, vendar prevoz organizira zadnji v verigi, zato je druga transakcija opravljena s prevozom

Če je zavezanec s sedežem v Sloveniji:

-          prvi v verigi, in se blago odpošlje iz Slovenije, je njegova dobava opravljena brez prevoza, na ozemlju Slovenije. V DDV-O se poroča v polja 11 (osnova) in 21, 22 ali 22a (DDV, odvisno od stopnje),

-          srednji v verigi, in se blago odpošlje iz Slovenije, je njegova dobava opravljena s prevozom, na ozemlju Slovenije, in praviloma oproščena. V DDV-O se poroča v polja 12 (osnova), oddati pa je potrebno rekapitulacijsko poročilo in v njem poročati podatke o pridobitelju v A1 in A2 ter vrednosti dobave v A3,

-          končni prejemnik blaga, ki blago pripelje v Slovenijo, opravi pridobitev, ki se v DDV-O poroča v polja 32 (osnova) in 23, 24 ali 24b (odvisno od višine davčne stopnje). Vstopni DDV odbije po splošnih pravilih.

b)      Zavezanci so identificirani v treh različnih državah, prevoz se pripiše prvi transakciji, vendar zadnji zavezanec v verigi ni identificiran v državi, kamor se odpelje blago

Zavezanec s sedežem v Sloveniji, ki:

-          je prvi v verigi, blago pa se odpošlje v drugo državo članico iz Slovenije, opravi dobavo znotraj EU s prevozom, na ozemlju Slovenije. V DDV-O se dobava poroča v polje 12 (osnova) in v rekapitulacijskem poročilu v polja A1 in A2 (podatki o pridobitelju) ter vrednost dobave v A3,

-          je srednji v verigi, bo opravil pridobitev v državi, kamor se prepelje blago. V takem primeru:

o    se bo dolžan identificirati v državi pridobitve in narediti samoobdavčitev ter obračunati DDV države pridobitve od nadaljnje dobave ali pa,

o    če se v državi pridobitve ne identificira, DDV obračuna v Sloveniji, po državi identifikacije. Pridobitev poroča v DDV-O v polja 32 (osnova) in 23, 24 ali 24b (odvisno od davčne stopnje). Opozarjam, da v takem primeru nima pravice do odbitka vstopnega DDV, težave zaradi neidentifikacije pa bo imel tudi z obdavčitvijo nadaljnje transakcije, ki se opravi v državi, kamor je prispelo blago,

-          je končni prejemnik blaga v državi, ki ni Slovenija, in tam ni identificiran, zato bi moral od svojega dobavitelja prejeti račun z obračunanim DDV države, kjer se je zaključil prevoz blaga. Prejeti račun se v DDV-O ne poroča,

o    v takem primeru bo terjal vračilo zaračunanega DDV z zahtevkom za vračilo, ki ga bo vložil preko e-davkov. DDV mu bo država obdavčitve vrnila, vendar le, če v nadaljevanju na njenem ozemlju ne bo opravljal transakcij, na podlagi katerih bi se bil dolžan v njej identificirati.

c)       Dva zavezanca sta identificirana v isti državi (na primer prvi in drugi ali drugi in tretji)

o    Prvi in drugi imata sedež in sta identificirana za DDV v Sloveniji, prevoz se pripiše prvi transakciji

V navedenem primeru se prevoz lahko pripiše prvi transakciji le v primeru, če ga organizira prvi v verigi.

Transakcija, ki jo opravi prvi, je dobava blaga znotraj EU, ki pa ni oproščena transakcija, ker kupec nima veljavne DDV številke države članice EU, ki ni Slovenija, zato pogoji za oprostitev po 1. točki 46. člena ZDDV-1 niso izpolnejni. Dobavo prvi poroča kot obdavčeno v DDV-O v 11 (osnova) in 21, 22 ali 22a (DDV).

Drugi poroča nabavo v Sloveniji, vendar zaračunani DDV zanj ni odbiten. Šele če se identificira in obračuna DDV od pridobitve v državi, kamor mu je prvi odpeljal blago, mu bo ta lahko izdal nov račun z oprostitvijo, drugi pa bo naredil popravek nabave v DDV-O.

V takem primeru bo prvi izdal dobropis in popravljen račun za oproščeno dobavo znotraj EU, ki jo bo poročal v DDV-O in RP-O (kot opisano zgoraj).

o    Prvi in drugi imata sedež in sta identificirana v Sloveniji, prevoz se pripiše drugi transakciji

V navedenem primeru prevoz organizira bodisi drugi bodisi zadnji zavezanec v verigi.

Prva dobava je domača dobava, obdavčena, opravljena brez prevoza, druga pa je oproščena dobava, s premikom blaga iz Slovenije v drugo državo članico EU.

Transakcija, ki jo opravi prvi, je obdavčena s slovenskim DDV in se poroča v DDV-O v polja 11 (osnova) in 21, 22 ali 22a (DDV).

Za kupca je to običajna nabava, opravljena v Sloveniji, ki jo poroča v 31 (vrednost nabave) in 41, 42 ali 42a (če ima pravico do odbitka).

Dobava, ki jo opravi v nadaljevanju, je v Sloveniji pod pogoji iz 1. točke 46. člena ZDDV-1 oproščena. Poroča jo v DDV-O v polje 12 in v RP-O v polja A1, A2 in A3.

o    Drugi in tretji imata sedež in sta identificirana v Sloveniji, prevoz se pripiše prvi transakciji

V tem primeru drugi opravi pridobitev blaga znotraj EU, ki je obdavčena v državi, kamor se prepelje blago:

-          če je to Slovenija, naredi samoobdavčitev od pridobitve v Sloveniji (transakcijo poroča v polja 32 in 23, 24 ali 24b),

-          če to ni Slovenija, se je v državi prihoda blaga dolžan identificirati in obračunati DDV od pridobitve in nadaljanje dobave. Če tega ne stori, naredi samoobdavčitev od pridobitve v Sloveniji, vendar (kot že omenjeno zgoraj) ta DDV ni odbiten.

Zadnji:

-          prejme račun s slovenskim DDV, če je blago prispelo v Slovenijo. Obravnanava ga kot račun za nabavo znotraj Slovenije,

-          če blago ni prispelo v Slovenijo, bi mu moral dobavitelj izdati račun s tujim DDV, česar ne more, če se v državi obdavčitve ni identificiral. Ta nabava se v DDV-O ne poroča.

o    Drugi in tretji imata sedež in sta identificirana v Sloveniji, prevoz se pripiše drugi transakciji

Prvi dobavitelj opravi dobavo brez prevoza, ki je obdavčena v državi, od koder se odpošlje blago.

Drugi prejme račun s tujim DDV in dobavi blago na ozemlju države, kjer se začne prevoz blaga, zaradi česar bi se bil dolžan tam identificirati. Če tega ne stori, dobave ne more poročati.

Tretji:

-          opravi pridobitev blaga v Sloveniji, če je blago odpeljano v Slovenijo in mora narediti samoobdavčitev v DDV-o (vrednost dobave poroča v polje 32, DDV v 22, 24 ali 24b). DDV je odbiten, če so za to izpolnjeni pogoji, ki jih predpisuje ZDDV-1,

-          če blago ne prispe v Slovenijo in v državi, kjer se zaključi prevoz, ni identificiran, DDV od pridobitve obdavči v Sloveniji, vendar tega (vstopnega) DDV ne sme odbiti.

Dobava blaga znotraj EU se poroča v obdobju, v katerem je izdan račun, če je izdan po opravljeni dobavi, in najkasneje do 15. dne meseca, ki sledi mesecu dobave. Če račun ni izdan ali ni izdan pravočasno, se dobava poroča 15. dne meseca, ki sledi mesecu, v katerem je bila dobava opravljena. Na enak način se določa obdboje, v katerem je potrebno obračunati DDV od pridobitve.

Prejetih predplačil za opravljene dobave se v DDV-O in RP-O ne poroča.

 

Priročnik Finančni menedžment in kontroling

Priročnik in portal vam zagotavljata:

  • praktične primere in strokovne napotke za učinkovito upravljanje s financami,
  • kakovostne, pravilne in ažurne informacije za sprejemanje pravilnih poslovnih odločitev,
  • uporabna orodja za finančno poročanje,
  • nasvete za hiter odziv na zakonodajne novosti in nove priložnosti na trgu.