Oprostitev plačila PIZ v času epidemije

Žal do te vsebine ne morete dostopati, ker niste aktivni naročnik priročnika Finančni menedžment in kontroling .

 Finančni menedžment in kontroling

Kratek predogled članka:

Organizacije, ki so izplačale krizni dodatek v času epidemije so bile oproščene plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, in sicer:

  • 15,50 odstotkov od bruto plače v breme delojemalca in
  • 8,85 odstotkov na bruto plače v breme delodajalca.

Z ukrepi je država posredno ali neposredno povrnila del stroškov, ki so jih organizacije utrpele zaradi epidemije.

Računovodski standardi vsebinsko ločijo dve vrsti državne pomoči, in sicer tiste, ki so vezane na:

  • prejeta sredstva (nabava opredmetenih osnovnih sredstev) in
  • prihodke in na stroške, ki so v organizaciji nastali. Državna pomoč v času epidemije spada med poslovne prihodke.

Primer: Zaposlen ima ...

Priročnik Finančni menedžment in kontroling

Priročnik in portal vam zagotavljata:

  • praktične primere in strokovne napotke za učinkovito upravljanje s financami,
  • kakovostne, pravilne in ažurne informacije za sprejemanje pravilnih poslovnih odločitev,
  • uporabna orodja za finančno poročanje,
  • nasvete za hiter odziv na zakonodajne novosti in nove priložnosti na trgu.