Prejem državne pomoči zaradi višje sile in morebitno vračanje

Žal do te vsebine ne morete dostopati, ker niste aktivni naročnik priročnika Finančni menedžment in kontroling .

 Finančni menedžment in kontroling

Kratek predogled članka:

Organizacije morajo biti pri pripoznavanju prihodkov od prejetih državnih pomoči pazljive.

Računovodski standardi določajo, da so prejete državne pomoči prihodki (to posledično pomeni, da ne zmanjšujejo stroškov, za namen pokrivanja katerih so dane).

Pripoznanje prihodkov ni le, da je organizacija prejela denarna sredstva za državno pomoč, temveč tudi, da prejetih denarnih sredstev ne bo treba vrniti.

Organizacija mora paziti 99. člen zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (dalje ZIUZEOP), ki določa pogoje, pod katerimi mora organizacija, ki je bila upravičenka do državne pomoči, to vrniti skupaj s pripadajočimi zakonskimi zamudnimi ...

Priročnik Finančni menedžment in kontroling

Priročnik in portal vam zagotavljata:

  • praktične primere in strokovne napotke za učinkovito upravljanje s financami,
  • kakovostne, pravilne in ažurne informacije za sprejemanje pravilnih poslovnih odločitev,
  • uporabna orodja za finančno poročanje,
  • nasvete za hiter odziv na zakonodajne novosti in nove priložnosti na trgu.