Pomen kazalnika dodana vrednost za organizacije in gospodarstvo

Žal do te vsebine ne morete dostopati, ker niste aktivni naročnik priročnika Finančni menedžment in kontroling .

 Finančni menedžment in kontroling

Kratek predogled članka:

Dodana vrednost je vrednost, ki jo je organizacija v nekem obdobju ustvarila. Na njeni osnovi lahko poslovodstvo ugotavlja, kako učinkovito organizacija izrablja svoje vire in je merilo primerjave z drugimi organizacijami v panogi v državi in drugimi državami članicami Evropske unije. Nizka dodana vrednost kaže na tehnološko zastarelost opreme, na slabo vodenje proizvodnega procesa z mnogimi napakami, lahko kaže na slaba pogajalska izhodišča na strani nabave surovin ali prodaje izdelkov, kjer podjetje ne dosega zase ugodnih cen in podobno.

Celotna dodana vrednost je razlika med kosmatim donosom, kot so: prihodki od prodaje, usredstveni lastni proizvodi in storitve, sprememba vrednosti zalog ...

Priročnik Finančni menedžment in kontroling

Priročnik in portal vam zagotavljata:

  • praktične primere in strokovne napotke za učinkovito upravljanje s financami,
  • kakovostne, pravilne in ažurne informacije za sprejemanje pravilnih poslovnih odločitev,
  • uporabna orodja za finančno poročanje,
  • nasvete za hiter odziv na zakonodajne novosti in nove priložnosti na trgu.