Obvladovanje finančnih tveganj

Žal do te vsebine ne morete dostopati, ker niste aktivni naročnik priročnika Finančni menedžment in kontroling .

 Finančni menedžment in kontroling

Kratek predogled članka:

Vodstvo podjetja je odgovorno za zagotovitev spremljanja tveganj, katerim je podjetje izpostavljeno pri poslovanju. Zato mora sprejeti ustrezne ukrepe za obvladovanje tveganj. Vodstvo mora zagotoviti tudi organizacijo sistema notranjih kontrol na vseh področjih poslovanja podjetja.

Tako se danes gospodarske družbe srečujejo s tveganji vsakodnevno in jih z ustreznimi ukrepi, predvsem notranjimi kontrolami, morajo tudi čim bolj obvladovati. Ravno tako morajo neprestano nadgrajevati sistem upravljanja s tveganji. Vedno bolj se poudarja natančna opredelitev odgovornosti organizacijskih enot (OE) podjetja in posameznih zaposlenih.

Priporočljivo je, da vodstva podjetij sprejmejo krovno strategijo obvladovanja tveganj in ustroja notranjih kontrol, katere namen je predvsem vzbuditi zavedanje ...

Priročnik Finančni menedžment in kontroling

Priročnik in portal vam zagotavljata:

  • praktične primere in strokovne napotke za učinkovito upravljanje s financami,
  • kakovostne, pravilne in ažurne informacije za sprejemanje pravilnih poslovnih odločitev,
  • uporabna orodja za finančno poročanje,
  • nasvete za hiter odziv na zakonodajne novosti in nove priložnosti na trgu.