Pripoznanje finančnih sredstev in obveznosti podjetij

Žal do te vsebine ne morete dostopati, ker niste aktivni naročnik priročnika Finančni menedžment in kontroling .

 Finančni menedžment in kontroling

Kratek predogled članka:

Podjetje mora pripoznati finančna sredstva oziroma finančne obveznosti v bilanci stanja tisti trenutek, ko ti postanejo del pogodbenih določb finančnega instrumenta. Hkrati mora podjetje v bilanci stanja pripoznati vse pravice, ki izhajajo iz izvedenih finančnih instrumentov, kot sredstvo ali obveznost. Tako finančna sredstva kot tudi finančne obveznosti morajo biti na začetku v bilanci stanja pripoznani po nabavni vrednosti in morajo vključevati tudi stroške posla. Stroški posla niso vključeni v primerih, ko je nabavna vrednost finančnih sredstev oziroma obveznosti pripoznana po pošteni vrednosti.

Finančne naložbe, ki jih podjetje drži do zapadlosti

Finančne naložbe, ki jih drži podjetje do zapadlosti so tista ...

Priročnik Finančni menedžment in kontroling

Priročnik in portal vam zagotavljata:

  • praktične primere in strokovne napotke za učinkovito upravljanje s financami,
  • kakovostne, pravilne in ažurne informacije za sprejemanje pravilnih poslovnih odločitev,
  • uporabna orodja za finančno poročanje,
  • nasvete za hiter odziv na zakonodajne novosti in nove priložnosti na trgu.