Zadolženost

Žal do te vsebine ne morete dostopati, ker niste aktivni naročnik priročnika Finančni menedžment in kontroling .

 Finančni menedžment in kontroling

Kratek predogled članka:

Poslovni sistem ne financira svojega poslovanja samo z lastnim kapitalom. Poleg tega, da so potrebe po sredstvih višje, kot je vrednost kapitala, se mora poslovni sistem tudi zadolžiti pri bankah, drugih finančnih institucijah oziroma pri svojih poslovnih partnerjih.

Zadolži se lahko:

  • na dolgi rok (vračilo nad enim letom) ali

  • kratki rok (vračilo do enega leta).

Ločimo naslednje vrste dolgov:

  • dolgoročne obveznosti iz financiranja (So obveznosti, ki zapadejo v plačilo v roku, daljšem od leta dni. To so dolgoročno dobljena posojila od bank in drugih finančnih institucijah ter izdani dolgoročni vrednostni papirji - obveznice),

  • dolgoročne obveznosti iz poslovanja (dolgoročne obveznosti v zvezi ...

Priročnik Finančni menedžment in kontroling

Priročnik in portal vam zagotavljata:

  • praktične primere in strokovne napotke za učinkovito upravljanje s financami,
  • kakovostne, pravilne in ažurne informacije za sprejemanje pravilnih poslovnih odločitev,
  • uporabna orodja za finančno poročanje,
  • nasvete za hiter odziv na zakonodajne novosti in nove priložnosti na trgu.