Kaj so rezervacije?

Žal do te vsebine ne morete dostopati, ker niste aktivni naročnik priročnika Finančni menedžment in kontroling .

 Finančni menedžment in kontroling

Kratek predogled članka:

Rezervacije so sedanje obveznosti, ki izhajajo iz obvezujočih preteklih dogodkov in se bodo po predvidevanjih poravnale v obdobju, ki ni z gotovostjo določeno (negotovost časovnega trenutka v prihodnosti za nastanek poravnave ali plačila), in katerih velikost je mogoče zanesljivo oceniti, čeprav je znesek poravnave negotov.

Rezervacije so namenjene za to, da v obliki vnaprej vračunanih stroškov oziroma odhodkov zberemo zneske, ki bodo v prihodnosti omogočili pokritje takrat nastalih stroškov oziroma odhodkov, vendar to ni edino vodilo pri njihovem pripoznavanju. Pomembno je, da obstaja za te prihodnje izdatke in stroške sedanja obveza iz preteklih dogodkov, da mora biti dovolj verjetno, da ...

Priročnik Finančni menedžment in kontroling

Priročnik in portal vam zagotavljata:

  • praktične primere in strokovne napotke za učinkovito upravljanje s financami,
  • kakovostne, pravilne in ažurne informacije za sprejemanje pravilnih poslovnih odločitev,
  • uporabna orodja za finančno poročanje,
  • nasvete za hiter odziv na zakonodajne novosti in nove priložnosti na trgu.