Rezervacije

Žal do te vsebine ne morete dostopati, ker niste aktivni naročnik priročnika Finančni menedžment in kontroling .

 Finančni menedžment in kontroling

Kratek predogled članka:

Rezervacije so tisto področje računovodstva, ki se običajno odpira le ob zaključku poslovnega leta, to področje pa je tudi tisto, ki pušča vprašanja odprta in kjer stvari niso nujno enoznačne.

Mnogo rezervacij se namreč obračuna le enkrat letno, ko se naroči nove aktuarske izračune ali ko je treba za računovodske izkaze preverjati spoštovanje temeljne računovodske predpostavke, upoštevanje nastanka poslovnih dogodkov. Ta predpostavka namreč zahteva, da se primerja prihodke in odhodke ne glede na denarni tok in da se o poslovnih dogodkih poroča v računovodskih izkazih tistega obdobja, na katero se nanašajo. V tekoči izkaz poslovnega izida je torej treba vračunati ...

Priročnik Finančni menedžment in kontroling

Priročnik in portal vam zagotavljata:

  • praktične primere in strokovne napotke za učinkovito upravljanje s financami,
  • kakovostne, pravilne in ažurne informacije za sprejemanje pravilnih poslovnih odločitev,
  • uporabna orodja za finančno poročanje,
  • nasvete za hiter odziv na zakonodajne novosti in nove priložnosti na trgu.