Razlike med razmejitvami in rezervacijami

Žal do te vsebine ne morete dostopati, ker niste aktivni naročnik priročnika Finančni menedžment in kontroling .

 Finančni menedžment in kontroling

Kratek predogled članka:

Časovne razmejitve so lahko tako terjatve in druga sredstva ter obveznosti, ki bodo verjetno nastale, zato jih lahko zanesljivo ocenimo. Zanje obstaja velika stopnja verjetnosti, da bodo odhodki oziroma prihodki nastali, ali je celo že natančno znano, do koga, kdaj in v kolikšni višini bo imelo podjetje terjatve in obveznosti ali stroške in prihodke.

Za rezervacije je točen čas nastanka obveze negotov, prav tako ni znano, do koga bo obveza nastala.

Rezervacije so v nasprotju s časovnimi razmejitvami dolgoročne, rezervacije na račun odloženih prihodkov ne obstajajo, medtem ko so razmejitve oblikovane na račun odloženih prihodkov.

Vendar, kot že uvodoma omenjeno ...

Priročnik Finančni menedžment in kontroling

Priročnik in portal vam zagotavljata:

  • praktične primere in strokovne napotke za učinkovito upravljanje s financami,
  • kakovostne, pravilne in ažurne informacije za sprejemanje pravilnih poslovnih odločitev,
  • uporabna orodja za finančno poročanje,
  • nasvete za hiter odziv na zakonodajne novosti in nove priložnosti na trgu.