Konsolidacija računovodskih izkazov

Žal do te vsebine ne morete dostopati, ker niste aktivni naročnik priročnika Finančni menedžment in kontroling .

 Finančni menedžment in kontroling

Kratek predogled članka:

Konsolidirano letno poročilo - splošno

Tistim, ki se ukvarjajo s financami in računovodstvom, so razlike vsekakor poznane, prav pa je, da so o njih seznanjeni tudi vsi tisti, ki se s konsolidiranimi računovodskimi izkazi in konsolidiranim letnim poročilom srečujejo redkeje, na primer ob sprejemu konsolidiranega letnega poročila na skupščini delničarjev.

Konsolidirano letno poročilo mora izkazovati resničen in pošten prikaz finančnega položaja, poslovnega izida, denarnih tokov in gibanja kapitala vseh organizacij, ki so vključene v konsolidacijo. Konsolidacijo ureja Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1). Podrobnejša merila so urejena v Slovenskih računovodskih standardih (SRS 2016, PSR 10 2016) in Mednarodnih standardih računovodskega poročanja (MSRP ...

Priročnik Finančni menedžment in kontroling

Priročnik in portal vam zagotavljata:

  • praktične primere in strokovne napotke za učinkovito upravljanje s financami,
  • kakovostne, pravilne in ažurne informacije za sprejemanje pravilnih poslovnih odločitev,
  • uporabna orodja za finančno poročanje,
  • nasvete za hiter odziv na zakonodajne novosti in nove priložnosti na trgu.