Obveznosti poslovodstva pri finančnem poslovanju

Žal do te vsebine ne morete dostopati, ker niste aktivni naročnik priročnika Finančni menedžment in kontroling .

 Finančni menedžment in kontroling

Kratek predogled članka:

V uvodu pojasnimo temeljno terminologijo s pomočjo Slovarja slovenskega knjižnega jezika:

  • Likvidnost - sposobnost v danem času poravnati svoje plačilne obveznosti, plačilna sposobnost;

    • likvidnost sredstev - je značilnost premoženja ali posameznih delov premoženja, da se lahko hitro zamenjajo za denarna sredstva. Sredstvo je likvidno, če se ga da hitro unovčiti (prodati) in s tem pridobiti denarna sredstva za poplačilo drugih obveznosti. Npr. nepremičnina ni najbolj likvidna oblika premoženja, saj je postopek prodaje lahko dolgotrajen.

    • likvidnost organizacije - izhaja iz sposobnosti organizacije kako hitro in učinkovito spreminjati svoje nedenarno premoženje (npr. terjatve do kupcev) v denar. Velikokrat je likvidnost odvisna tudi od časa in ...

Priročnik Finančni menedžment in kontroling

Priročnik in portal vam zagotavljata:

  • praktične primere in strokovne napotke za učinkovito upravljanje s financami,
  • kakovostne, pravilne in ažurne informacije za sprejemanje pravilnih poslovnih odločitev,
  • uporabna orodja za finančno poročanje,
  • nasvete za hiter odziv na zakonodajne novosti in nove priložnosti na trgu.