Računovodski izkazi

Žal do te vsebine ne morete dostopati, ker niste aktivni naročnik priročnika Finančni menedžment in kontroling .

 Finančni menedžment in kontroling

Kratek predogled članka:

 Računovodski izkazi

Če želimo z branjem bilance -- izkazov podjetja pridobiti objektivno informacijo o poslovanju in stanju premoženja podjetja, moramo najprej razumeti, kaj bilanca v osnovi je. Po veljavni zakonodaji sta izkaz poslovnega izida in bilanca stanja (tako ju imenuje Zakon o gospodarskih družbah) osnovna in obvezna računovodska izkaza, ki ju je podjetje dolžno enkrat na leto predložiti organizaciji, pooblaščeni za obdelovanje in objavljanje podatkov.

V svojem bistvu sta izkaz poslovnega izida in bilanca stanja dve plati iste medalje. Izkaz poslovnega izida nam skozi pregled prihodkov in odhodkov govori o tem, kako smo v določenem letu poslovali oz. ustvarjali določen rezultat ...

Priročnik Finančni menedžment in kontroling

Priročnik in portal vam zagotavljata:

  • praktične primere in strokovne napotke za učinkovito upravljanje s financami,
  • kakovostne, pravilne in ažurne informacije za sprejemanje pravilnih poslovnih odločitev,
  • uporabna orodja za finančno poročanje,
  • nasvete za hiter odziv na zakonodajne novosti in nove priložnosti na trgu.