Zagotavljanje lastnega kapitala s strani družbenikov

Žal do te vsebine ne morete dostopati, ker niste aktivni naročnik priročnika Finančni menedžment in kontroling .

 Finančni menedžment in kontroling

Kratek predogled članka:

ZGD-1 sicer neposredno ne uporablja izraza kriza, ampak »čas, ko bi morali družbeniki kot dobri gospodarstveniki družbi zagotoviti lastni kapital«. Družba je nedvomno v krizi, če je trajnejše nelikvidna ali dolgoročno plačilno nesposobna v smislu Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP).1 Družba je v krizi tudi, če je kapitalsko neustrezna, kar pomeni, da obseg njenih dolgoročnih virov financiranja ni zadosten glede na obseg in vrsto poslov, ki jih opravlja, ter tveganja, ki jim je izpostavljena pri opravljanju teh poslov. Je pa mnenje teorije, da je družba v krizi tudi, če ni sposobna pridobiti kredita ...

Priročnik Finančni menedžment in kontroling

Priročnik in portal vam zagotavljata:

  • praktične primere in strokovne napotke za učinkovito upravljanje s financami,
  • kakovostne, pravilne in ažurne informacije za sprejemanje pravilnih poslovnih odločitev,
  • uporabna orodja za finančno poročanje,
  • nasvete za hiter odziv na zakonodajne novosti in nove priložnosti na trgu.