Video seminarji

Konsolidacija računovodskih izkazov

Žal do te vsebine ne morete dostopati, ker niste aktivni naročnik priročnika Finančni menedžment in kontroling .

 Finančni menedžment in kontroling

Kratek predogled članka:

Organizacija, ki imajo sedežem v Republiki Sloveniji in obvladuje eno ali več organizacij s sedežem v Republiki Sloveniji ali zunaj nje in ima odvisne organizacije, mora pripraviti konsolidirano letno poročilo, kot določa 56. člen ZGD-1. Konsolidirani računovodski izkazi (v nadaljevanju KRI) morajo biti revidirani.

Določanje vsebine KRI opredeljuje PSR 10 (2016) in MRSP 27, v katerem so v celoti urejena računovodska pravila za sestavo KRI, ki so namenjena organizacijam, za katere ni predpisana obvezna konsolidacija, vendar so se prostovoljno odločile, da bodo sestavljale KRI.

Priročnik Finančni menedžment in kontroling

Priročnik in portal vam zagotavljata:

  • praktične primere in strokovne napotke za učinkovito upravljanje s financami,
  • kakovostne, pravilne in ažurne informacije za sprejemanje pravilnih poslovnih odločitev,
  • uporabna orodja za finančno poročanje,
  • nasvete za hiter odziv na zakonodajne novosti in nove priložnosti na trgu.