Dohodkovni pristop

Žal do te vsebine ne morete dostopati, ker niste aktivni naročnik priročnika Finančni menedžment in kontroling .

 Finančni menedžment in kontroling

Kratek predogled članka:

V teoriji je vrednost podjetja odvisna od prihodnjih donosov. Sedanjo vrednost prihodnjih donosov se izračuna tako, da se bodoče donose diskontira z določeno diskontno stopnjo. Ali z drugimi besedami, osnovni koncept dohodkovnega pristopa je v načrtovanju bodočih ekonomskih dohodkov skupaj z investicijami in v diskontiranju načrtovanih dohodkovnih tokov na sedanjo vrednost z diskontno stopnjo, ki je v skladu s pričakovanimi tveganji bodočih ekonomskih dohodkov.

Merjenje ekonomskega dohodka je lahko definirano na več načinov. Različna merjenja ekonomskega dohodka, ki so navadno analizirana s tem pristopom, vključujejo:

  1. izplačila (dividende, obresti, donosi vrednostnih papirjev, izstop partnerjev);

  2. denarni tok (pogosto merjen kot neto denarni ...

Priročnik Finančni menedžment in kontroling

Priročnik in portal vam zagotavljata:

  • praktične primere in strokovne napotke za učinkovito upravljanje s financami,
  • kakovostne, pravilne in ažurne informacije za sprejemanje pravilnih poslovnih odločitev,
  • uporabna orodja za finančno poročanje,
  • nasvete za hiter odziv na zakonodajne novosti in nove priložnosti na trgu.